Eisenhofer, R., Brice, K. L., Blyton, M. D., Bevins, S. E., Leigh, K., Singh, B. K., . . . Speight, N. (2023). Individuality and stability of the koala (Phascolarctos cinereus) faecal microbiota through time. PeerJ, 11, e14598.